قطعه چیست ؟

 

قطعه  :

 

ابیات متحدالوزنی که همه مصراعهای زوج آن هم قافیه بوده و مضمون واحدی را بیان می کند .

 

تعداد ابیات آن را کمتر از دو و بیشتر از از چهارده ندانند :

 

شبی در عالم تنهایی خویش            در دل را به غمها باز کردم

در آن خلوتسرای بی کسی ها           خدا را دم بدم آواز کردم

به یاد مادرم اشکی فشاندم                  غم دیرینه را آغاز کردم

شنیدم ناله ی مادر که می گفت     تو را با گریه ها دمساز کردم

چو قدرم را ندانستی ز دستت         به سوی آسمان پرواز کردم

از مهدی سهیلی

 *****

 

صفحه اصلی

گالری

چهارده معصوم (ع)

دیگر مناسبت ها

احادیث

اخبار هیئت

آموزش

متفرقه

دانلود

تماس با ما

عضویت / ورود